fbpx

Vrijer Zijn is een servicebureau én community waar we (zelfstandige) ondernemers ondersteunen met branding, administratie en advies.
Bij het bestellen, abonneren of gebruik maken van onze diensten of producten verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

Bedrijfsgegevens Vrijer Zijn:
Email: ikwil@vrijerzijn.nl / Tel: 0722038010
KvK: 69669368

Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, abonnementen en bestellingen van digitale en/of fysieke producten die te koop worden aangeboden op www.vrijerzijn.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. abonneren op een dienst of downloaden van gratis of betaalde producten) via de website houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Algemeen

Vrijer Zijn houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aanwezig in de webshop aan particulieren en/of andere bedrijven.

Artikel 2. Definities

Leverancier: Vrijer Zijn of iedere natuurlijke persoon die in opdracht van Vrijer Zijn diensten levert aan Afnemer.
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Vrijer Zijn in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vrijer Zijn en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Order: iedere opdracht of bestelling van Afnemer aan Vrijer Zijn
Overmacht: elke van de wil van Vrijer Zijn onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vrijer Zijn kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: rampen, stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Vrijer Zijn of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Vrijer Zijn aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, flyers, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, bulletinboard, brieven en gebruik andere communicatiemiddelen [mobiele apps]

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Vrijer Zijn en Afnemer.
3.1 Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer c.q. bezoeker van de Website
3.3 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Vrijer Zijn uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

4.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Vrijer Zijn niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder, wordt digitaal verzonden via social media of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Vrijer Zijn een Order schriftelijk aanvaardt, bevestigd is via de mail aan Afnemer of door Vrijer Zijn uitvoering aan een Order wordt gegeven.
4.3 Alle opgaven door Vrijer Zijn van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Vrijer Zijn kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen of fouten zullen voordoen.
4.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW. De BTW wordt in de winkelwagen berekend en is onderdeel van de uiteindelijke totaalberekening.
4.5 De betaling van de aangeboden digitale producten op Vrijer Zijn geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes via Mollie/iDeal applicatie. Toegang tot het product of dienst wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email bevestigd.
4.6 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Vrijer Zijn. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.
4.7 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Vrijer Zijn tenzij anders overeengekomen.
4.8 Vrijer Zijn behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en het betaalde bedrag te retourneren.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Vrijer Zijn tenzij anders overeengekomen. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
5.2. Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Afnemer materialen, teksten, data of (grafische) gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Vrijer Zijn onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden dat deze aangeleverde gegevens inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.
5.3. Wanneer Afnemer het Abonnement opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van Leverancier en/of de door Leverancier ingeschakelde derden. Meer in het bijzonder zal Afnemer nimmer de bronbestanden van het CMS/beheersysteem verkrijgen tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

6.1 Vrijer Zijn is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en/of diensten.
6.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Vrijer Zijn.               6.3 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn/haar computer tegen malware, spyware en andere mogelijke gevaarlijke software. Afnemer vrijwaart Vrijer Zijn van schade die het gevolg kunnen zijn van het verkeerd gebruiken van computers, mobiele apparaten en andere mogelijke communicatiemiddelen door Afnemer.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

7.1 De in opdracht van Afnemer door Leverancier ontwikkelde website en/of logo wordt onder de vigeur van het Abonnement voor Afnemer ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur.
7.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de producten of ontwerpen te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.
7.3 Alle Producten blijven eigendom van Vrijer Zijn, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Vrijer Zijn verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 8. Betaling

8.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Mollie/iDeal
8.2 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Vrijer Zijn op te schorten.

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen

9.1 Op digitale producten van Vrijer Zijn geldt geen recht van retour voor onterechte redenen, hieronder expliciet benoemd:
omdat men dacht dat het om een ander soort product gaat
omdat men niet tevreden is over het ontwerp
• omdat men andere ‘adviezen’ gehoopt had
omdat de inhoud niet aansluit op de gedachtengoed van de koper
omdat men andere verwachtingen had over de dienst
Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.
Enkel wanneer Afnemer wegens gewichtige redenen en/of niet nakomen van afspraken door Leverancier een retour aannemelijk kan maken, zal teruggave van betaald bedrag plaats vinden.
9.2 Het beëindigen van een abonnement/lidmaatschap kan door een e-mail te versturen naar ikwil@vrijerzijn.nl. Uw abonnement is na afloop van initiële contracttermijn van 1 jaar, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.
9.3 Indien Afnemer een rechtspersoon is worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractsperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van minstens één maand voorafgaand aan afloop van de alsdan geldende de contractperiode.
9.4 Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 9.2/9.3 is er geen recht op restitutie. In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt Afnemer geen toegang tot de webapplicaties, CMS systeem, producten en/of diensten zonder nadrukkelijke toestemming van Leverancier/Vrijer Zijn.

Artikel 10. Afleveringstermijnen

10.1 Tenzij anders overeengekomen levert Vrijer Zijn geaccepteerde bestellingen binnen maximaal 30 dagen. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
10.2 Een door Vrijer Zijn opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Vrijer Zijn geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van leveranciers, ingehuurde krachten of werknemers van Vrijer Zijn, op de door die leveranciers, ingehuurde krachten of werknemers van Vrijer Zijn verstrekte gegevens.
10.3 Indien Vrijer Zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens, formulieren dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Vrijer Zijn
10.4 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Vrijer Zijn derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
10.5 Indien de Afnemer weigert de diensten of producten af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.
10.6 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
10.7 Vrijer Zijn heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren en/of diensten gespreid te leveren.

Artikel 11. Aflevering en Meerwerk

11.1 Vrijer Zijn verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de ‘Website’ van Afnemer met invoeging van Contentmanagementbeheersysteem (CMS) op basis van WordPress applicatie conform de wensen-inventarisatie formulier en het Abonnement. Afnemer mag na het eerste concept 3 wijzigingen doorgeven. Daarna kan meerwerk gerekend worden tegen een uurtarief van €45,- ex btw, welke na het aanbieden van een offerte en toestemming van Afnemer apart gerekend zal worden buiten de abonnementstarief om.
11.2 Vrijer Zijn verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van het ‘Logo’ van Afnemer conform de wensen-inventarisatie formulier en het Abonnement. Afnemer mag na het eerste concept 3 wijzigingen doorgeven. Daarna kan meerwerk gerekend worden tegen een uurtarief van €45,- ex btw, welke na het aanbieden van een offerte en toestemming van Afnemer apart gerekend zal worden buiten de abonnementstarief om.
Vrijer Zijn bepaalt het uiteindelijke ontwerp, voorzover mogelijk rekening houdende met de wensen van Afnemer, indien na 3 doorgevoerde wijzigingen Afnemer geen meerwerk wenst af te nemen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

12.1 Vrijer Zijn is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. Afnemer vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
12.2 Vrijer Zijn is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de diensten mocht lijden.
12.3 Vrijer Zijn zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een Leverancier kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Afnemer aan Vrijer Zijn onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Vrijer Zijn voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Voor alle directe schade van Afnemer, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is Vrijer Zijn voor de schade aansprakelijk tot maximaal het honorariumbedrag dat Afnemer voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen.
12.4. Vrijer Zijn heeft te allen tijde het recht voordat er sprake is van een aansprakelijkheidsstelling zoals in artikel 12.3 benoemd, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer ongedaan te maken of te beperken.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Indien Vrijer Zijn door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
13.2 Indien de overmacht 2 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
13.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Vrijer Zijn als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
13.4 Vrijer Zijn zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Verzuim/ontbinding

14.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Vrijer Zijn gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Vrijer Zijn Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Vrijer Zijn gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Artikel 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
15.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vrijer Zijn vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
15.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland bij een dichtstbijzijnde Arrondissementsrechtbank in de vestigingsplaats van Vrijer Zijn.

Artikel 16. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Vrijer Zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.